Základné Erasmus+ informácie UNIZA

Referenčné číslo charty: 47579-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

Erasmus charta univerzity (ECHE - Erasmus Charter for Higher Education) zabezpečuje všeobecný rámec pre všetky európske aktivity spolupráce, ktoré chce univerzita realizovať vrámci Programu Erasmus+. Pridelenie ECHE Európskou komisiou dáva univerzite oprávneniežiadať o finančné prostriedky na aktivity KA1, KA2, ai.

Erasmus+ ID: SK ZILINA01

PIC KÓD UNIZA: 999969606

OID: E10209360

PIC je identifikačný kód inštitúcie/organizácie, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+,či už ako žiadateľ alebo partner v projekte. Ide o jedinečné identifikačné číslo a každá inštitúcia môže mať pridelené len jedno takéto číslo PIC. Bez daného identifikačného čísla sainštitúcia nemôže zapojiť do projektov realizovaných v rámci Erasmus+.

Erasmus+ Policy Statement UNIZA 2014-2020

Erasmus+ Policy Statement UNIZA 2021-2027

Dlhodobý zámer Žilinskej univerzity v Žiline

Informácie pre podávateľov projektov Erasmus+ KA2

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.