Odborný poradca prvého kontaktu

  • Zaisťovanie procesu kontaktnej práce - vedenie prvotného rozhovoru so záujemcom o podporu
  • Identifikácia individuálnych potrieb klienta a následné prispôsobenie poradenských a podporných služieb zisteným potrebám

  • Špecializované sociálne poradenstvo, základná krízová intervencia

  • Nasmerovanie na odborné psychologické poradenstvo

  • Nasmerovanie na ďalšie  inštitúcie v závislosti od konkrétnej nepriaznivej sociálnej situácie klienta

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.