Projekt Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov

Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov

Dopytovo - orientovaný projekt

Kód ITMS: 26110230063

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Kód výzvy: OPV – 2010/1.2/02-SORO

Číslo zmluvy: 025/2011/1.2/OPV

Špecifikácia projektu: Celouniverzitný projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť kvalitatívne vyššiu úroveň pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja na Žilinskej univerzite zodpovedajúcu medzinárodným štandardom


Aktivity projektu:

1.1 Návrh systému hodnotenia výsledkov jednotlivých súčastí ŽU vo vede a výskume

2.1 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného hodnotenia súčastí ŽU z hľadiska výsledkov vo výskume

2.2 Návrh informačného systému riadenia procesov vedy a výskumu

2.3 Implementácia informačného systému riadenia procesov vedy a výskumu

3.1 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému hodnotenia súčastí vo vede a výskume ŽU

Žiadateľ projektu: Žilinská univerzita – rektorát, Oddelenie pre vedu a výskum

Účastníci projektu: OVV ŽU, FPEDAS, SjF, EF, SvF, FRI, FŠI, FHV, VÚVB, ÚIKT ŽU, UK ŽU

Doba realizácie: 1.1.2012 - 31.5.2014

Miesto realizácie: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Výstupy a dopady projektu :

Využiteľnosť výsledného produktu riešenia, informačného systému pre podporu riadenia vedy a výskumu na univerzite spočíva v centralizovanom spracovaní všetkých dát o aktivitách vedy a výskumu, v zjednodušení administratívnych procesov, v uľahčení a zefektívnení činnosti výskumných a riadiacich pracovníkov a v zlepšení informovanosti vo vnútri univerzity a vo verejnosti.

Snahou je, aby detailné rozpracovanie procesu a kvalitná elektronická podpora procesu riadenia a hodnotenia vedy a výskumu prispeli k zvýšeniu motivácie a efektívnosti práce vedecko-výskumných pracovníkov a k vytvoreniu novej univerzitnej kultúry vo vede výskume.

Realizovaný systém:

• zvýši informovanosť o pripravovaných i aktuálnych výzvach na predkladanie projektov,

• vytvorí elektronické konzultačné miesta, kde budú vytvorené podmienky na pomoc predkladateľom a riešiteľom projektov najmä v oblasti administratívneho a finančného spracovania podkladov,

• dobuduje centrálny systém evidencie projektov, ktorý bude obsahovať potrebné údaje požadované poskytovateľmi prostriedkov a kontrolnými orgánmi, a zároveň bude rešpektovať požiadavky riešiteľov a užívateľov,

• elektronickým spracovaním všetkých údajov procesu vedy a výskumu umožní kvalitatívne hodnotenie vedeckej a publikačnej činnosti,

• zdokonalí zverejňovanie výsledkov vedeckovýskumných a umeleckých aktivít v prostredí univerzity a najmä mimo nej. Bude podporovať publicitu významných výsledkov na verejnosti,

• bude podporovať organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí s cieľom prezentovať výsledky vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti univerzity vo verejnosti.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

© 2023 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť