Správa o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na Žilinskej univerzite za rok 2010

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách Žilinskej univerzity. Riešiteľské tímy Žilinskej univerzity, jej fakúlt a ústavov riešili počas roka 2010 úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.
Stav vo vedeckovýskumnej činnosti Žilinskej univerzity je dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a personálnym zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi údajmi.

Kompletnú správu o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na Žilinskej univerzite v Žiline za rok 2010 nájdete tu.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.