Profil univerzity

doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

• dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov, vrátane hodnotenia efektívnosti v doprave, pošte a telekomunikáciách,

• technické a technologické problémy prevádzky dopravných, poštových a telekomunikačných systémov,

• technologické, ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov so zameraním na železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu, ako aj na poštové a telekomunikačné služby,

• vybrané aspekty riadenia kvality v dopravných, poštových a telekomunikačných podnikoch,

• priestorová alokácia infraštruktúry a územné plánovanie vo vzťahu k doprave, pošte a telekomunikáciám a regionálna ekonomika,

• trendy rozvoja dopravných, poštových a telekomunikačných služieb,

• koordinácia a integrácia systémov riadenia v doprave, pošte a telekomunikáciách SR, využívanie komunikačných, navigačných a geodetických systémov,

• logistika a logistické koncepcie v doprave, pošte a telekomunikáciách,

• analýza sociologických a psychologických determinantov v doprave,

• analýza podnikateľského prostredia, vypracovanie vhodných metód diagnostiky podnikov a stanovenie účinných terapií,

• manažment, marketing v podniku, environmentálny marketing, účtovníctvo a controlling,

• diagnostika potenciálu ľudských zdrojov v podniku.

Strojnícka fakulta

• moderné technológie na podporu a rozvoj inovačno-konštruktérskych procesov založené na báze numerických analýz a optimalizácie, technológiách reverse engineering a rapid prototyping,

• pokrokové materiály typu bio- a nano-, ľahkých a ultraľahkých zliatin a kompozitných materiálov so zameraním na predikciu ich úžitkových vlastností (gigacyklová únava, reológia a korózia, protikorózna ochrana), moderné metodiky zvyšovania úžitkových vlastností materiálov,

• alternatívne zdroje energie využitím nových progresívnych tepelných cyklov zamerané najmä na "nízkouhlíkové" riešenia,

• trendy vo vývoji komponentov vozidiel budúcnosti zamerané najmä na elektromobily a komponenty moderných koľajových vozidiel (napr. brzdové systémy),

• rozvoj progresívnych postupov, najmä nedeštruktívnych metód v strojárskych technológiách so zameraním na funkčné vlastnosti,

• zdokonaľovanie systémov prevádzky a obnovy zariadení s použitím RCM metód sledovania technického stavu,

• vývoj metód pokrokového priemyselného inžinierstva, inteligentných výrobných systémov a ich kľúčových technológií,

• vývoj modulárnych mobilných robotických systémov a nových paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov.

Elektrotechnická fakulta

• informačné a telekomunikačné technológie, pevné, mobilné, satelitné a fotonické komunikačné systémy a siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, informačno-komunikačné služby, multimédiá, analýza a spracovanie obrazu a zvuku,

• spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, telematika,

• metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrických strojov, autotronika,

• manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, automatizácia merania, kontroly a skúšok,

• diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, elektromagnetická kompatibilita,

• akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie interakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušenia elektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, fotonické integrované štruktúry,

• materiály a systémy pre aplikácie v solárnej energetike.

Stavebná fakulta

• teoretické problémy plánovania, projektovania, výstavby a rehabilitácií dopravnej infraštruktúry vrátane environmentálnych dopadov dopravy a jej bezpečnosti,

• experimentálne analýzy a teoretické problémy diagnostikovania inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb a historických a architektonických pamiatok, experimentálne analýzy stavebných materiálov, teoretické problémy hodnotenia a stanovenia zvyškovej životnosti objektov dopravných a pozemných stavieb,

• rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy, matematického modelovania a dynamických simulácií z hľadiska teórie a výstavby inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb,

• rozhodovacie procesy, stratégia rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty,

• energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne navrhovanie stavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,

• geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukciách dopravnej cesty, dopravné analýzy, štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.

Fakulta riadenia a informatiky

• matematické modelovanie, simulácia a optimalizácia: databáz, informačných a dopravných komunikačných sietí, prepravy tovaru a cestujúcich, priepustnosti a kvality služby komunikačných sietí,

• informačné a technické zabezpečenie: analýza a tvorba databázových systémov, analýza a tvorba multimediálnych systémov, multimediálne informačno-komunikačné služby, paralelné a distribuované systémy, komunikačné siete budúcich generácií, bezpečnosť, vstavané (embedded) a multiagentové systémy,

• monitorovanie a riadenie dopravných procesov: analýza a tvorba informačných systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy, základné a operatívne riadenie dopravných procesov, inteligentné dopravné systémy,

• riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, ekonómia a ekonomika, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regulačné automatizačné systémy,

• analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných a riadiacich systémov, analýza spoľahlivosti, získavanie znalostí.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

• riešenie teoretických základov krízového manažmentu,

• analýza a hodnotenie rizika a projektovanie preventívnych opatrení,

• riešenie krízových situácií v prírodnom, ekonomickom a spoločenskom prostredí,

• požiarne inžinierstvo a požiarna bezpečnosť,

• organizácia a technické zabezpečenie požiarnej ochrany,

• manažment záchranných služieb,

• ochrana osôb, majetku a objektov,

• integrované bezpečnostné systémy,

• prevencia kriminality miest a obcí,

• ekonomické dôsledky katastrof,

• riadenie dopravy v krízových situáciách,

• bezpečná preprava nebezpečných vecí,

• príprava a obnova infraštruktúry dopravnej sústavy,

• ochrana kritickej infraštruktúry.

Fakulta humanitných vied

• optimalizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou,

• výskumy v oblasti teórie vyučovania a odborovej didaktiky,

• výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania písomného dedičstva,

• výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva,

• výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a všeobecnej jazykovedy,

• optimalizácia metód štúdia učiteľstva hudobného umenia a hudobnej interpretácie,

• misijná práca s deťmi a mládežou,

• výskum proceduralizácie explicitných jazykových vedomostí a efektívnosti najnovších metód vyučovania cudzích jazykov,

• diferenčné rovnice a ich aplikácie,

• ortogonálne polynómy a špeciálne funkcie,

• teória vyučovania matematiky.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

• súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, písmoznalectva a podnikového hospodárstva, všeobecné a špeciálne metodiky technickej analýzy a diagnostiky znaleckej činnosti,

• výskum v oblasti forenznej biomechaniky, matematické modelovanie ľudského tela a jeho častí, matematicko-fyzikálne simulačné výpočty dynamického a rázového namáhania ľudského tela pre riešenie problémov prednehodových, nehodových a iných mechanických dejov,

• výskum v oblasti problematiky posádky pri dopravných nehodách cestných vozidiel,

• výskum v oblasti dopravných nehôd s vysoko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky (chodci, cyklisti, motocyklisti),

• výskum v oblasti identifikácie kritických dejov v cestnej premávke pre potreby preventívnej inžinierskej redukcie rizikovosti cestných úsekov ako aj pre potreby návrhu testovacej metodiky autonómnych cestných vozidiel.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

• kontaminácia vysokohorskej fauny a flóry ťažkými kovmi z transhraničných polúcií (Pb, Cd, Cu),

• etológia vertebrát vysokých pohorí,

• ontogenetická alometria vertebrát,

• bakteriálna mikroflóra vertebrát vysokých pohorí,

• molekulárna diagnostika (PCR, mikrosatelity),

• krvné parazity fauny vysokých pohorí Slovenska,

• multivariantné štatistické techniky pri výskume koevolúcie Acarina, Mallophaga a ich hostiteľov,

• biomonitoring vodných tokov a plôch vo vysokých pohoriach,

• riasy temporálnych vôd hrebeňov vysokých pohorí – autoekológia vybraných druhov,

• trvalo udržateľný rozvoj v oblasti vysokých pohorí, koncepcie a stratégie v ochrane prírody a krajiny,

• teória vyučovania niektorých predmetov v študijnom programe Stráž prírody.

CETRA - Ústav dopravy

• šírenie informácií a koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom účasti pracovísk ŽU vo výskumných projektoch rámcových programov EÚ v nasledujúcich oblastiach výskumu, vývoja a inovácií v oblasti dopravy:

- Dopravné zariadenia a prostriedky

- Dopravné siete

- Dopravné technológie

- Modelovanie a optimalizácia dopravných procesov

- Inteligentné dopravné systémy

- Bezpečnosť dopravy

- Kvalita a efektívnosť v doprave

- Vplyv dopravy na spoločnosť a životné prostredie

• konzultačno-poradenské pracovisko pre projekty medzinárodnej spolupráce,

• zastupovanie ŽU v riadiacom výbore združenia ECTRI ( European Conference of Transport Research Institutes) a šírenie informácií o aktivitách ECTRI v rámci ŽU.

• administrácia inštitucionálnych údajov a evidencia medzinárodných výskumných, inovačných a vzdelávacích projektov v rámci povereného pracoviska LEAR pre programy H2020 a ERASMUS+,

• organizácia medzinárodných seminárov, konferencií a sympózií v oblasti dopravy, ako je každoročné medzinárodné sympózium EURO-ŽEL, zamerané na výskum, vývoj, inovácie, ekonomiku a prevádzku v oblasti železničnej dopravy v Európe.

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

• výskum a vývoj v oblasti High – Tech,

• produktové, procesné, technologické a systémové inovácie,

• integrácia nových výrobných metód,

• výskum a analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť slovenského priemyslu,

• zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti použitím moderných metód.

Univerzitný vedecký park

• integrácia a koordinácia úloh aplikovaného výskumu v strategických oblastiach výskumu ŽU v Žiline,

• výskum problematiky ľudského faktora v doprave a interakcie človek - stroj,

• výskum problematiky monitorovania, simulácie a riadenie dopravných procesov s dôrazom na definované priority v multimodálnej doprave,

• výskum a vývoj technológií a aplikácií inteligentných dopravných systémov,

• výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov a reverzného inžinierstva,

• výskum v oblasti inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy,

• výskum v oblasti pokrokových výrobných technológií, technológií a nových konceptov montáže,

• výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle,

• výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov,

• výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve,

• výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov,

• výskum v oblasti senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie pre inteligentné systémy,

• výskum v oblasti riešení na báze optických vlákien a fotonických prvkov,

• výskum v oblasti spracovania audiovizuálnej informácie,

• výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania,

• medzinárodná spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu,

• transfer znalostí a poznatkov výskumu do praxe,

• spolupráca s priemyslom a regiónom pri riešení zámerov aplikovaného výskumu.

Výskumné centrum

• výskum v oblasti diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a objektívne hodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty,

• komplexné nástroje na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnej infraštruktúry,

• minimalizácia degradácie vozoviek cestných komunikácií od ťažkej nákladnej dopravy,

• aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu dopravnej infraštruktúry,

• hodnotenie základných mechanických – pevnostných aj deformačných a únavových charakteristík materiálov pre dopravnú cestu a dopravné prostriedky. Výskum a vývoj moderných metodík zvyšovania úžitkových vlastností materiálov konštrukcií,

• koncept koróznej mapy Slovenskej republiky, štúdium elektrochemických a chemických degradačných mechanizmov konštrukčných materiálov, zlepšovanie a modifikovanie vlastností povrchu a objemu konštrukčných materiálov pre dopravný priemysel, štúdium postupov protikoróznej ochrany materiálov a koncepcie urýchlených skúšok konštrukcií v agresívnych pracovných podmienkach,

• implementácie moderných nízkoenergetických konštrukcií a technológií pri výstavbe budov, v oblasti premeny obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na teplo, v oblasti využitia alternatívnych pracovných látok pri efektívnejšej termodynamickej premene tepla z OZE na mechanickú resp. elektrickú energiu,

• moderné konštrukcie, technológie a riadenie moderných inteligentných a nízkoenergetických budov,

• štúdium zdrojov tepla na spaľovanie biomasy resp. fosílnych palív, zdrojov tepla a akumulácie tepla pre využívanie geotermálnej energie resp. slnečnej energie,

• experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie tepla resp. transport tepla,

• tepelná a pracovná pohoda človeka na pracovisku a pobytovom priestore.