Žilinská univerzita

Univerzitná koordinátorka

PhDr. Katarína GAŽOVÁ
tel.: 041/ 513 50 38
e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

FAKULTNÍ KOORDINÁTORI PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFIC. POTREBAMI

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Mgr. Peter Seemann, PhD.
tel.: 041/513 32 26
e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
tel.: 041/513 27 18
e-mail: martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk

Elektrotechnická fakulta
Doc. PaedDr. Peter HOCKICKO, PhD.
tel.: 041/513 23 64
e-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk

Stavebná fakulta
Ing. Janka Šestáková, PhD.
tel.: 041/513 58 07
e-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk

Fakulta riadenia a informatiky
RNDr. Zuzana Borčinová
tel.: 041/513 42 79
e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.sk

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
tel.: 041/ 513 67 31
e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Fakulta humanitných vied
PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
tel.: 041/513 63 79
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Celouniverzitný študijný program Stráž prírody
Bc. Jana Závodská
tel.: 041/513 50 40
e-mail: jana.zavodska@uniza.sk