Žilinská univerzita

Študenti a uchádzači so špecifickými potrebami

Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len „UNIZA“) vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie, ktoré zodpovedá podmienkam štúdia študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.

Študenti so špecifickými potrebami:

V zm. § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov, študent ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na

a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,

b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,

c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,

d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,

e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanovuje vyhláška MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z.z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami .

Poskytnutie podporných služieb nie je automaticky nárokovateľné. Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na príslušné študijné oddelenie svojej fakulty.

Formulár žiadosti študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie a vyhodnotenie špecifických potrieb

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium.

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Na UNIZA pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami, univerzitná koordinátorka a na každej fakulte pôsobí fakultný koordinátor. Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami upravuje smernica rektorky č. 109/2013 s účinnosťou od 19. marca 2013.